Etický kodex

I. Úvodní ustanovení

Tento Etický kodex vymezuje žádoucí způsoby chování a jednání zaměstnanců Centra sociálních služeb Jih, příspěvkové organizace. Je závaznou formou pro interní, externí zaměstnance i spolupracující osoby (spolupracující organizace, studenti).

II. Zásady etického chování

Zákonnost

Každý zaměstnanec plní své úkoly v souladu s právním řádem České republiky. Respektuje a dodržuje práva osob vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů, Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod.

Důstojnost

V každé situaci zaměstnanec dbá o zachování lidské důstojnosti s ohledem na individuální specifika osob. S uživateli našich služeb nejedná z pozice moci ani nadřazenosti. Pokud se s uživatelem služeb nedohodne jinak, pak je pravidlem, že uživatelům vyká. V přítomnosti uživatele nehovoří o uživateli jako by nebyl přítomen.

Diskrétnost

Zaměstnanec zachovává diskrétnost sdělených informací. Informace o uživatelích si nepředává před jinými uživateli služby. Dodržuje zásady mlčenlivosti a ochrany osobních údajů. Pracuje pouze s nezbytně nutným rozsahem informací. Výjimkou z mlčenlivosti jsou případy a situace, které podléhají zákonné oznamovací povinnosti.

Informovanost

V rámci spolupráce zaměstnanec dbá o to, aby uživatele služeb měli veškeré potřebné informace a pomoc, na které mají nárok. Uživatele informuje o povinnostech, které pro něj z nároků vyplývají. O službách poskytovaných Centrem sociálních služeb Jih je pravidelně informována veřejnost prostřednictvím vybraných osob.

Podpora odpovědnosti a samostatnosti

Uživatelé našich služeb jsou vedeni k vlastní odpovědnosti, podporováni v aktivitách, které si dokážou zajistit sami, pomoc a podpora uživateli je poskytována pouze v potřebném rozsahu. Při řešení problémů zaměstnanec společně s uživatelem hledá možnosti řešení a způsob zapojení uživatele, respektuje způsob volby uživatele.

Spolupráce a vzájemná výměna informací

S cílem poskytování kvalitní pomoci a péče si pracovníci jednotlivých úseků vzájemně předávají aktuální informace a hledají možnosti řešení obtížných situací. Při vzájemné spolupráci zaměstnanci respektují své znalosti, dovednosti a zkušenosti. Nesouhlas s pracovními postupy jiných kolegů je řešen na interních setkáních. Práci kolegů zaměstnanci nehodnotí před uživateli služeb.

Loajalita a kvalita

Zaměstnanec plní odpovědně své pracovní povinnosti, usiluje o co možná nejvyšší kvalitu odvedené práce, je loajální vůči zaměstnavateli a zřizovateli. Zaměstnanec Centra sociálních služeb Jih vykonává pracovní činnost v souladu se svými kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi, průběžně se dále vzdělává. Kvalitu poskytovaných služeb může zaměstnanec ovlivnit vyjádřením podnětu ke své práci, k práci kolegů a k činnosti organizace na pracovních setkáních.

Nakládání se svěřenými prostředky, přijímání darů

Pří výkonu práce zaměstnanec dbá na maximálně efektivní a hospodárné využívání prostředků. Zaměstnanec nepřijímá od uživatele dary ani protislužby.

Závaznost

Tento etický kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce, pracovním řádu a ostatních vnitřních předpisech organizace. Zásadní porušování stanovených zásad bude řešeno v rámci stanovených pracovně právních předpisů.

 

Tento Etický kodex je účinný od 1. 1. 2020

 

Ing. Lucie Blahutová
ředitelka organizace