Odlehčovací služba

Aktuality

Základní informace o odlehčovací službě

Komu je služba určena

Služba je poskytována seniorům a dospělým zdravotně postiženým osobám, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby.

Pobytem v našem zařízení se snažíme zachovat přirozené sociální kontakty osoby, z tohoto důvodu přednostně poskytujeme službu osobám s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

Kde a kdy je odlehčovací služba poskytována

Službu poskytujeme 14 osobám v Domě s pečovatelskou službou na adrese Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Služba je pobytová a je poskytována denně na omezenou dobu 3 měsíců.

Poslání

Poskytnutí potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří pro různé překážky již nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí i za předpokladu zajištění pomoci terénní pečovatelské služby. Poskytovanou službou nabízíme rodinám zajištění potřebné péče o jejich příbuzné po nutnou dobu a možnost nezbytného odpočinku (dovolená, pobyt v lázních, hospitalizace v nemocnici). Služba je pobytová a je poskytována denně na omezenou dobu 3 měsíců.

Cíle poskytované služby

 • překonat či zmírnit překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti seniorů a zdravotně postižených osob, která je zapříčiněna chronickým onemocněním, zdravotním postižením či věkem
 • zachovat rozsah schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost, příp. motivovat osobu k samostatné činnosti, která povede k opětovnému získání schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost
 • poskytnout přiměřenou pomoc pečujícím rodinám po nezbytnou dobu, zajištění péče o jejich příbuzného a umožnit tak pečujícím osobám nezbytný odpočinek

Komu službu nelze poskytnout

 • osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách projevujícím se agresivním chováním, kdy by mohl být ohrožen nebo omezen personál odlehčovací služby nebo by osoba ohrožovala sebe či okolí
 • osobám s nestabilizovaným duševním onemocněním v případě rizika ohrožení personálu odlehčovací služby či uživatele samotného
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici
 • osobám, u nichž lékař potvrdil infekční či parazitární onemocnění nebo bacilonosičství

Kdy je odmítnuto poskytování služby

 • osoba žádá o službu, kterou odlehčovací služba neposkytuje (zájemci o službu jsou předány kontakty na vhodné poskytovatele sociálních služeb)
 • odlehčovací služba je plně kapacitně využita (zájemci o službu jsou předány kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb)
 • uživatel služby opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy, nespolupracuje, vyjadřuje se vulgárně nebo se chová agresivně

Zásady poskytované sociální služby

 • respekt k jedinečnosti

Uživatele našich služeb vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své vlastnosti, potřeby, přání, zájmy, z kterých se snažíme vycházet při plánování podpory a péče.

 • podpora samostatnosti

Uživatele podporujeme k co největšímu možnému rozsahu úkonů, které je schopen sám zvládnout a tím mu umožňujeme co nejvíce řídit a vést život dle svých pravidel.

 • vzájemná spolupráce při řešení situace

Na poskytování služby uživateli se podílí různé odborně vzdělané osoby (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci). Důležitými osobami pro uživatele mohou být rodinní příslušníci, jiné blízké osoby, jiní poskytovatele sociálních či zdravotních služeb. Dle potřeby zapojujeme do hledání optimálního řešení všechny pro uživatele potřebné osoby.

Seznam poskytovaných činností

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy přiměření době poskytování
 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

Poskytované činnosti jsou zpoplatněny dle platného sazebníku úhrad.

Kontakty na pracovníky odlehčovací služby

Centrum sociálních služeb Jih,
příspěvková organizace
Odborářská 677/72
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Se zájemci o poskytování odlehčovací služby jedná sociální pracovník:
Mgr. Monika Šefránková, tel.: 725 904 743

Dokumenty ke stažení