Odlehčovací služba

Aktuality

Základní informace o odlehčovací službě

Komu je služba určena

Odlehčovací služba poskytovaná Centrem sociálních služeb Jih je poskytována seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby.

Kde a kdy je odlehčovací služba poskytována

Službu poskytujeme 14 osobám v Domě s pečovatelskou službou na adrese Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Služba je pobytová a je poskytována denně na omezenou dobu 3 měsíců.

Poslání

Poskytnutí potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří pro různé překážky již nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí i za předpokladu zajištění pomoci terénní pečovatelské služby. Poskytovanou službou nabízíme rodinám zajištění potřebné péče o jejich příbuzné po nutnou dobu a možnost nezbytného odpočinku (dovolená, pobyt v lázních, hospitalizace v nemocnici)

Cíle poskytované služby

 • překonávat či zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti seniorů a zdravotně postižených občanů, která je zapříčiněna chronickým onemocněním, zdravotním postižením či věkem
 • poskytnout přiměřenou pomoc pečujícím rodinám po nezbytnou dobu zajištění péče o jejich příbuzného, umožnit tak pečujícím osobám nezbytný odpočinek
 • motivovat osoby k samostatné činnosti, která povede k opětovnému získání schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost

Komu službu nelze poskytnout

 • osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách projevujícím se agresivním chováním, kdy by mohl být ohrožen nebo omezen personál odlehčovací služby nebo by osoba ohrožovala sebe či okolí
 • osobám s nestabilizovaným duševním onemocněním v případě rizika ohrožení personálu odlehčovací služby či uživatele samotného
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici
 • osobám, u nichž lékař potvrdil infekční či parazitární onemocnění nebo bacilonosičství

Kdy je odmítnuto poskytování služby

 • osoba žádá o službu, kterou odlehčovací služba neposkytuje (jsou předány kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb)
 • odlehčovací služba je plně kapacitně využita (jsou předány kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb)
 • uživatel služby porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy, nespolupracuje, vyjadřuje se vulgárně nebo se chová agresivně

Seznam poskytovaných činností

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • zajištění stravy
 • pomoc při přípravě stravy
 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy prádla, žehlení
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob)
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

Poskytované činnosti jsou zpoplatněny dle platného sazebníku úhrad.

Kontakty na pracovníky odlehčovací služby

Centrum sociálních služeb Jih,
příspěvková organizace
Odborářská 677/72
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Se zájemci o poskytování odlehčovací služby jedná sociální pracovník:
Mgr. Monika Šefránková, tel.: 725 904 743

Dokumenty ke stažení