Pečovatelská služba

Základní informace o pečovatelské službě

Komu je služba určena

Služba je poskytována seniorům a dospělým zdravotně postiženým osobám, které žijí ve vlastní domácnosti nebo v domě s pečovatelskou službou na území městské části Ostrava Jih a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního stavu.

Kdy je pečovatelská služba poskytována

 • pondělí – pátek od 7:00 hodin do 19:00 hodin
 • sobota, neděle a svátek od 7:00 hodin do 19:00 hodin – úkony:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při přípravě a podávání jídla a pití
 • sobota, neděle a svátek od 8:00 hodin do 14:00 hodin – rozvoz jídla

Poslání

Poskytování potřebné pomoci seniorům a zdravotně postiženým osobám při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený životní styl, individualitu osoby a jeho společenský život.

Cíle poskytované služby

 • zachovat přirozený životní styl a setrvání osoby v domácím prostředí
 • zachovat rozsah schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost
 • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím (zapojit osobu do běžného života, do zájmových, kulturních a společenských aktivit, překonat osamocení a pasivitu)

Komu službu nelze poskytnout

 • osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách projevujícím se agresivním chováním, kdy by mohl být ohrožen nebo omezen personál pečovatelské služby nebo by osoba ohrožovala sebe či okolí
 • osobám s nestabilizovaným duševním onemocněním v případě rizika ohrožení personálu pečovatelské služby či uživatele samotného
 • osobám, u nichž lékař potvrdil infekční či parazitární onemocnění nebo bacilonosičství

Kdy je odmítnuto poskytování služby

 • osoba žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje (zájemci o službu jsou předány kontakty na vhodné poskytovatele sociálních služeb)
 • kapacita pečovatelské služba je plně využita (zájemci o službu jsou předány kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb)
 • uživatel služby opakovaně porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy, nespolupracuje, vyjadřuje se vulgárně nebo se chová agresivně

Zásady poskytované sociální služby

 • respekt k jedinečnosti

Uživatele našich služeb vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své vlastnosti, potřeby, přání, zájmy, z kterých vycházíme při plánování podpory a péče.

 • podpora samostatnosti

Uživatele podporujeme k co největšímu možnému rozsahu úkonů, které je schopen sám zvládnout a tím mu umožňujeme co nejvíce řídit a vést život dle svých pravidel.

 • vzájemná spolupráce při řešení situace

Na poskytování služby uživateli se podílí různé odborně vzdělané osoby (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci). Důležitými osobami pro uživatele mohou být rodinní příslušníci, jiné blízké osoby, jiní poskytovatele sociálních či zdravotních služeb. Dle potřeby zapojujeme do hledání optimálního řešení všechny pro uživatele potřebné osoby.

Seznam poskytovaných činností

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

Poskytované činnosti jsou zpoplatněny dle platného sazebníku úhrad.

Kontakty na pracovníky pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb Jih,
příspěvková organizace
Odborářská 677/72
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Se zájemci o poskytování pečovatelské služby jedná koordinátor pečovatelské služby:
Jana Kondiczová,DiS., tel.: 737212851

Dokumenty ke stažení