GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní informace

Vážení,

Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace (dále jen „organizace“ nebo „správce“), jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“), Vás tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů v rámci organizace a rovněž o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění.

2. Účel zpracování osobních údajů

• plnění povinností organizace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

• plnění zákonných povinností organizace jako zaměstnavatele;

• plnění povinností stanovených organizaci dalšími právními předpisy;

• plnění povinností vyplývajících ze smluv uzavíraných organizací;

• zajištění oprávněných zájmů organizace, zejména pokud se jedná o ochranu majetku organizace;

• propagace organizace.

3. Subjekt údajů, osobní údaje

Subjekt údajů (dále jen „subjekt“) je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají (např. zaměstnanec organizace, uživatel sociální služby nebo jeho kontaktní osoba). Osobní údaje jsou údaje vedoucí k identifikaci subjektu, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa pobytu. Citlivé údaje se vztahují např. k finančním záležitostem, zdravotnímu stavu, přiznanému příspěvku na péči, úrovni soběstačnosti apod. Podpisem smlouvy o poskytování sociální služby dává uživatel správci souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání jím poskytnutých údajů.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Je-li pro zpracování osobních údajů vyžadován souhlas subjektu s jejich zpracováním, děje se tak na základě jeho svobodného souhlasu a za účelem vymezeném v souhlasu. Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním Odvolání musí být provedeno stejnou formou, jakou byl souhlas udělen.

5. Zdroje osobních údajů

Zdrojem osobních údajů jsou přímo subjekty údajů. Tyto údaje jsou získávány zpravidla při vyplňování žádostí o poskytování sociálních služeb nebo při uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb, dále u zaměstnanců při uzavření pracovní smlouvy. Organizace nezískává žádné osobní údaje z veřejných registrů, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů. V rámci propagace poskytovaných sociálních služeb a za účelem povinné publicity v souladu s podmínkami dotačních programů organizace pořizuje a zveřejňuje fotografie, obrazové a zvukové záznamy, zejména z kulturních, sportovních a společenských akcí. Organizace dále zpracovává fotografie zaměstnanců za účelem prokázání se uživatelům terénní pečovatelské služby.

6. Předávání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění chodu organizace je nezbytné některé osobní údaje předávat třetím osobám – zpracovatelům, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Předávání osobních údajů je na základě příslušných právních předpisů nebo za účelem plnění povinností organizace.

7. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu a v souladu se lhůtami dle příslušných právních předpisů, smluv, vnitřních předpisů organizace nebo uděleného souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Doba zpracování, archivace a lhůty pro likvidaci listinných a elektronických dokumentů obsahujících osobní údaje se řídí platným Spisovým a skartačním plánem schváleným Archivem města Ostravy.

8. Informace o právech subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte kromě obecného práva na informace o zpracování tato následující práva, jejichž výkon organizace jako správce osobních údajů plně respektuje:

• právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, tzv. „právo být zapomenut“, kdy organizace je povinna zlikvidovat Vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

- subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

Právo na výmaz však není absolutní právo a GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde (blíže čl. 17 odst. 3 GDPR).

V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo, popřípadě uvedeny okolnosti, které to neumožňují.

• právo na přístup k osobním údajům – tj. oprávnění subjektu údajů získat od organizace na základě žádosti informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a s tím související podrobnosti:

- účel zpracování,

- kategorie dotčených osobních údajů,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou údaje poskytovány organizací,

- doba uchovávání osobních údajů,

- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i práva omezit zpracování osobních údajů a práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

- právo podat stížnost u dozorového úřadu, - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů;

• právo na přenositelnost osobních údajů – podstatou tohoto práva je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste organizaci poskytl/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud se zpracování provádí:

- za účelem plnění smlouvy nebo na základě Vašeho souhlasu,

- automatizovaně;

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, pokud se jedná o zpracování nezbytné pro:

- plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

- účely oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby;

Organizace v případě vznesené námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvodu pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

• právo požadovat omezení zpracování osobních údajů – situace, kdy jsou Vaše uložené osobní údaje označeny za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

• právo kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu;

• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že bude mít za následek vysoké riziko ohrožení práv a svobod fyzických osob;

• právo vznést stížnost, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR;

• právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování.

Organizace jako správce ve své činnosti nevyužívá zpracování osobních údajů založené na automatizovaném rozhodování či profilování.

9. Uplatnění práv subjektu údajů

V případě, že budete chtít uplatnit svá práva dle předchozího článku, bude Vám poskytnuta informace o přijatých opatřeních, nejdéle do 30 dnů od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze prodloužit v závislosti na složitosti řešení či počtu žádostí, o čemž budete informováni rovněž nejdéle do 30 dnů. V případě, že organizace nepřijme opatření, budete o této skutečnosti informování nejdéle do 30 dnů od obdržení žádosti, včetně zdůvodnění nepřijetí opatření. Nebudete-li s vyjádřením organizace souhlasit, můžete se obrátit na dozorový úřad.

10. Kontakty

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Moore Advisory CZ s.r.o.
Zastoupená: Ing.Radovanem Haukem, jednatelem
Se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00, Praha 8
IČ: 09692142
Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel. +420 227 031 495
Dozorový úřad:
Úřad na ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7
e-mail: posta@uoou.cz
Správce osobních údajů:
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace
Se sídlem: Odborářská 677/72, 700 30, Ostrava-Hrabůvka
IČ: 08238359
DS: ui78jb3
Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů:
Ing. Lucie Blahutová
e-mail: lucie.blahutova@cssj.cz
tel. +420 596 788 901